SC Isha in Dangerous Dames fashion, close-up (275x385)