Sunshine Games Poppy in crochet poncho by Natalie's Dolls

P1020821.JPG